Podmínky k přijímacímu řízení na školní rok 2018/2019
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Děti mladší 3 let nebudou přijímány, protože mateřská škola nemá vytvořené komplexní materiální a personální podmínky pro vzdělávání dětí mladších 3let, individuální informace můžete projednat s ředitelkou osobně.

V případě potřeby integrace dítěte je nutné tuto skutečnost nahlásit při odevzdání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
V případě žádosti o individuální vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou tuto skutečnost též nahlásit při odevzdání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Upozornění
31. MŠ v současné době nemá:
- vytvořené komplexní materiální a personální podmínky pro přijetí dětí mladší 3let
- nemá zkušenosti s integrací dětí ani vytvořené podmínky potřebné k integraci

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2018/2019 včetně bodového ohodnocení jsou zveřejněna na úřední desce budovy 31. MŠ a na www.mszapis.plzen.eu.

V Plzni dne 24.4.2018 Irena Petrášová, ředitelka.

 

Přijímací řízení (zápis) do 31. mateřské školy Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace na školní rok 2018/2019 proběhne dne:

2. 5.2018 od 14,00 - 16,00 hodin

3. 5.2018 od 14,30 - 16.00 hodin

I.fáze: vyplnění přihlášek od 16.4. – 1.5. 2018 na adrese www.mszapis.plzen.eu
II.fáze: sběr přihlášek od 2.5. 2018. – 3.5. 2018 - zápis
III.fáze: přijímací řízení od 4.5.2018 – 30.5.2018

Předpokládaný počet přijímaných dětí: 18
K zápisu si přineste:
řádně vyplněnou a vytištěnou žádost s podpisy zákonných zástupců, potvrzenou od lékaře, že je dítě řádně očkované ( potvrzení o očkování se nevyžaduje u dětí, které do 31.8.2018 dovrší 5 let), v případě zdravotního postižení dítěte je nutné nechat potvrdit u lékaře i zdravotní stav dítěte) rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte a svůj OP , doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců – doložit originálem potvrzení z ohlašovny pobytu), cizinci doloží doklad o místě pobytu a doklad o státním občanství dítěte další naleznete podrobněji na adrese www.mszapis.plzen.eu

Kontakty.
tel.: 37 74 434 07
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www stránky: http:31.msplzen.cz
Irena Petrášová, ředitelka

Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

31.mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

viz zřiz. listina

 

Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prokliknutí na zřizovací listinu

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura - viz organizační schéma MŠ

4.

Kontaktní spojení

Kontakty  viz příloha č. 1

5.

Platby

Školné
Stravné

6.

Identifikační číslo školy (IČ)

70940681

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Údaje o rozpočtu
Zřizovací listina

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání viz příloha č. 2

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu viz příloha č. 3

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.

Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,
Bude možné stáhnout zde
Žádost o přijetí do MŠ  - proklik
Přihláška ke stravování - proklik
Evidenční list dítěte - proklik
Žádost o poskytnutí informace viz příloha č. 4
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu viz příloha č. 3

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) 
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

   

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací  - viz příloha č. 5

 

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva proklik   viz příloha č. 6
(výroční zprávy nejméně za dva poslední roky)

 

Základní informace o zápisech do mateřských škol pro školní rok 2018/2019, které podle školského zákona proběhnou v měsíci květnu.
Pro zápisy do mateřských škol bude tradičně využita aplikace „Elektronické podpory zápisů do MŠ“, v letošním roce aplikace získala novou grafiku. Proces přijímacího řízení a jeho jednotlivé fáze v aplikaci zůstávají shodné.
Elektronické vyplňování přihlášek bude stejně jako v minulých letech umístěno na adrese www.mszapis.plzen.eu. Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa.

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:
I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 16. 4. – 1. 5. 2018
II. fáze: Sběr přihlášek – od 2. 5. – 3. 5. 2018
III. fáze: Přijímací řízení – od 4. 5. – 30. 5. 2018.

Od konce března 2018 budou pro veřejnost na adrese www.mszapis.plzen.eu zveřejněny bližší informace k zápisům do MŠ (s popisem jednotlivých fází zápisu).

Hledat

 © 2007-2018 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz