veverkaObecná charakteristika školy:

SluníčkoVzhledem k tomu, že se MŠ nachází v prostorách přízemí panelového domu ve vnitřní zástavbě sídliště Slovany je zaměření naší mateřské školy všestranné podle potřeb a zájmů dětí, rodičů i veřejnosti.

Součástí MŠ je školní jídelna, která je dobře vybavena a esteticky upravena, působí rodinným dojmem. Předností mateřské školy je velká zahrada v klidném prostředí obklopena zelení, vybavena novými hracími prvky, které odpovídají bezpečnosti dětí.Květinky

 

Vzhledem velikosti MŠ zde pracuje 7 učitelek včetně ředitelky, kuchařka, pomocná kuchařka, školnice, uklízečka, vedoucí školní jídelny. Ostatní služby ekonomického a mzdového charakteru zajišťují soukromé firmy.

Podmínky vzdělávání:

Usilujeme o rozvoj osobnosti dítěte přirozenou, nenásilnou cestou, svět plný her, radostnou atmosféru, důvěru, bezpečí a porozumění mezi dítětem, učitelkou, zaměstnanci a rodiči. Chceme přispívat k posilování sebevědomí dítěte – aby vědělo jakou má hodnotu, k úspěšnosti vázat pocit osobní jistoty tak,aby mělo prostor pro svobodné rozhodování.myska

 

 

 

 

Klademe důraz na vytvoření rodinného prostředí.

I když třídy nemají žádné specifické zaměření, chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly prostředí v MŠ jako neodmyslitelnou součást jejich života s vědomím, že zde mají spolehlivé kamarády a přátele.

 

Vláček

Chceme obnovit vybavení MŠ:

  • ​obnovit kuchyňské koutky v 1. a 2. třídě
  • obnovit venkovní zvonky, které byly zrušeny při realizaci zakázky na videotelefony
  • nákup nových sporáků do kuchyně a výdejny
  • uvažujeme o zakoupení konvektomatu
  • zakoupit odbornou literaturu podle potřeb MŠ
  • vybudovat vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny
  • obnovit a rozšířit bylinkový záhon
  • vytvoření chodníku pro koloběžky na zahradě

Pg. Činnost:Ptáci

 

zabkaV průběhu práce se budeme zaměřovat zejména na spontánní projev dětí, využívání hry jako nenásilné metody, nabízení prostředí bohatého na podněty. Upředňostňujeme zásadu, že dítě se učí samo tím co dělá, cítí, vnímá, prožívá a zkoumá. Budeme vždy vycházet z pozitiv dítěte, z toho co umí, a následně pak cíleně plánovat kam jej chceme dovést a to na základě vhodných podnětů, přitažlivosti, průběžné motivaci.

Nadstandardní aktivity se stanou součástí školního vzdělávacího programu v době provozu mateřské školy. K jejich realizaci však může dojít jen za určitých podmínek:

 

  1. mají – li zákonní zástupci zájem o tyto aktivity v souladu s potřebami, rozvojem a zájmem dětí
  2. uhradí – li nutné náklady na tyto aktivity např.: plavání – doprava, bazén, pobyt dětí v přírodě - doprava aj.

Nebudeme děti přetěžovat.

Rozvíjíme děti zejména s nadáním výtvarným, jazykovým,pohybovým nadáním, ale i děti méně talentované – posilováním sebedůvěry. Proto souběžně s běžným denním životem pořádáme prospěšnou zájmovou činnost pro děti, zejména v podpoře jejich fantazie a zdraví.

Kočky

Co obsahuje nabídka MŠ a ztvárnění:

 

 

Zájmové a další aktivity jsou blíže specifikovány v třídních vzdělávacích programech:

Anglický jazyk se stává denní součástí 2. třídy v rámci multikulturní výchovy. Podle možností a schopností se mohou děti nenásilnou formou seznamovat s cizím jazykem.
Personální zajištění: 1 učitelka z 2. třídy má plnou kvalifikaci B2

Pobyty v přírodě, výlety se uskutečňují v rámci poznávání přírody i okolního světa dětí. Podmínky: vhodný výběr prostředí a času. Uskuteční se jen tehdy, bude -li dostatečné personální zajištění z důvodů bezpečnosti.

Návštěvy výstav a zábavně společenských akcí města , soutěže a závody -podle konkrétní nabídky v daném čase.

Oslavy v MŠ za účasti a spolupráce rodičů, karneval.

Kulturní akce divadla - vybíráme jen osvědčená představení ​související se Školním vzdělávacím programem 31. MŠ. kote
Logopedickou prevenci , odbornou péči si rodiče zajišťují samostatně. V mateřské škole rozšiřujeme slovní zásobu , vedeme děti k souvislému řečovému projevu se správnou výslovností, rspektujeme individuelní potřeby dětí v této oblasti. Podle pokynů odborníka v oblasti logopedie můžeme zajisti procvičování jazyka a řeči. Prvotní prevenci a doporučení zajišťuje ředitelka školy.
Zajištění: ředitelka má logopedický kurz.

Spolupracujeme:

se základní školou hlavně 13. ZŠ Plzeň, Habrmannova, 20. ZŠ Plzeň, Brojova

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz