Od 11. září 2018 – do 13. listopadu 2018 je zajištěn pro předškolní děti plavecký výcvik v bazénu Plzeň Slovany.
( V  letošním roce je termín kratší – nebylo již místo)

Plavecký výcvik je pro max. 25 předškolních dětí
Přesná cena bude sdělena dle počtu přihlášených dětí v září.
Cena za bazén 800,- Kč  za 1 lekci ( 45 min.) pro všechny děti + 10 Kč za výuku za každé jednotlivé dítě + cena za autobus.
Rodiče zajistí písemné potvrzení od lékaře o tom, že jejich dítě je zdravé a je způsobilé zúčastnit se plavecké výuky a toto potvrzení donesou nejpozději do 5. 9. 2018 do MŠ. Bez potvrzení nemohou děti do bazénu  - je to jedna z podmínek plavecké školy.

Začínáme již od 11.9. 2018 plavat !!!!!
Přihlaste se do 4. 9.2018 u učitelek na třídě.

Děti potřebují:

 • Plavky
 • Osušku
 • Sprchový gel (mýdlo)
 • Koupací čepici s napsaným křestním jménem (propisovačkou nebo nesmyvatelným fixem)

                        Č.j.:   D     2 /018
31.mateřská  škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace

Vnitřní předpis o částečné úplatě
neinvestičních nákladů MŠ zřizované obcí

I.
Ředitelka 31. mateřské školy Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace  podle § 123  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j e  v ý š i   ú p l a t y
za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

v částce:
550-- Kč měsíčně. 

Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole v jednotlivém druhu provozu podle zákona 331/2012 Sb. ve stejné výši.

 II.

Pokud dojde k  přerušení provozu MŠ podle § 3, odst. 2   vyhl.č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších – pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 a 3 vyhl.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle §3, odst.1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu.

V době přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí.
Pokud mateřská škola bude v těchto měsících provoz zajišťovat a zákonný zástupce nepožádá o zajištění prázdninového provozu pro své dítě, úplatu za předškolní vzdělávání  nehradí.

III.

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodů péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy
e) vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Zákonný zástupce písemně požádá  ředitelku školy o osvobození od úplaty a tuto skutečnost prokáže vždy k 1.9. příslušného školního roku ( případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku ) a následně případně čtvrtletní aktualizace .

 Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí zákonný zástupce do osmi dnů od nastalé změny. O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka mateřské školy.
V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného viz výše, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.


V případě docházky dítěte v době hlavních prázdnin (červenec, srpen) je rodič povinen
uhradit úplatu v mateřské škole, která  zajišťuje v těchto měsících prázdninový provoz, dle Vnitřního předpisu k zabezpečení prázdninového provozu dané MŠ. Je- li to 31.mateřská škola, hradí zákonný zástupce úplatu dle prázdninového předpisu stávající školy.
Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, úplata se nevrací.

VI.  
Úplata za kalendářní měsíc je splatná max. do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce:

      a) v hotovosti v předem určených termínech na MŠ
      b)  bezhotovostně po dohodě s ředitelkou MŠ

Podle § 35 odst. 1 písm.d zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky předškolního vzdělávání ( § 123 školského zákona) .
Výše uvedené ustanovení se netýká  dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí s odkladem školní docházky, kteří mají vzdělávání bezúplatné.

Účinnost: od 1.9.2018 – 31.8.2019

V Plzni  dne 31.5. 2018

 Irena Petrášová,
 ředitelka 31. mateřské školy Plzeň, Spojovací 7

31.mateřská škola, Spojovací 7, příspěvková organizace
se sídlem: Spojovací 7, 326 00 Plzeň
IČ : 709 40 681,
zastoupená paní ředitelkou Irenou Petrášovou (dále jen „MŠ“)
informuje rodiče a další oprávněné osoby, v souladu s Nařízením EU č. 679/2016 o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, o  rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a jejich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje MŠ zpracovává a pro jaký účel

 1. jméno a příjmení dítěte, kontaktní údaje včetně trvalé a kontaktní adresy, datum narození, rodné číslo, občanství
 2. informace o zákonných zástupcích dítěte (jméno a příjmení zákonných zástupců, datum narození, kontaktní a trvalá adresa, telefon, Email, informace o zaměstnavateli, informaci o mateřské/rodičovské dovolené a věku dalšího dítěte)
 3. platební údaje (informace o inkasu, číslo účtu)
 4. informacemi o dalších osobách oprávněných jednat za dítě, popřípadě ho vyzvedávat z MŠ (jméno, telefon, kontaktní adresa)
 5. rozhodnutí soudu, orgánu veřejné zprávy, které potvrzuje žádost zákonných zástupců anebo stanovuje omezení týkající se dítěte.

Účelem zpracování je naplnění požadavků stanovených právních řádem České republiky, zejména zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení.

MŠ dále zpracovává zvláštní kategori osobních údajů, zdravotní údaje týkající se zdravotního stavu dítěte, nezbytné informace o rodinné anamnéze, zdravotní pojišťovnu, alergie, posudky speciálních poraden, závěry z lékařských zpráv, hodnocení dětí (informace o schopnostech, vývoji a dovednostech dětí, doporučení logopedické poradny), informace o úrazech.
Účelem je zajištění správné zdravotní pomoci, výuky a odborného vedení dítěte v souladu se zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů .

MŠ sdílí osobní údaje dětí a dalších osob pouze v nezbytných případech, pokud je možné tak údaje anonymizuje. Identifikovatelné osobní údaje jsou předávány především těmto subjektům:

 1. soudy a orgány veřejné moci dle písemného vyžádání;
 2. Speciálně-pedagogická a Psychologicko-pedagogická poradna, Krajský úřad Plzeňského kraje a jiné úřady za účelem zajištění pomocných pomůcek, asistenta;
 3. škola, v případě úspěšného zápisu dítěte;
 4. dodavatelé služeb zajišťujících kroužky či jiné služby (plavání, angličtina, logopedie, ubytování pro školku v přírodě apod.)
 5. jiné třetí strany na základě odůvodněné písemné žádosti.

MŠ přijala veškerá organizační a technická opatření, aby zamezila neoprávněnému přístupu k výše zmíněným osobním údajům, zejména omezený fyzický přístup, zabezpečenou počítačovou síť, používání zabezpečeného přístupu k výpočetní technice, kdy jsou přístupy známy pouze zaměstnancům MŠ, pro zpracování je využit software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií, vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné prostředky vždy v závislosti na konkrétních datech. Specifická opatření MŠ sdělí na vyžádání.

MŠ jmenovala pověřence, který je odpovědný za dohled nad dodržováním osobních údajů MŠ a jímž je:
Mgr. Martin Chval, s adresou podnikání alej Svobody 37, 32300 Plzeň, Email pro komunikaci s veřejností: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MŠ zpracovává výše uvedené osobní údaje po nezbytně nutnou dobu v souladu s právním pořádkem České republiky, zejména se zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Po uplynutí lhůty, po kterou je MŠ zavázána zpracovávat osobní údaje dětí, zákonných zástupců a další osob, jsou dokumenty a elektronické záznamy skartovány, či bez možnosti obnovení smazány. Specifické lhůty MŠ sdělí na vyžádání.

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit jakékoliv změny, týkající se výše uvedených osobních údajů bez zbytečného odkladu.
Dále zákonní zástupci mají právo na informace a to na:

 • informaci o pověřenci pro ochranu osobních údajů;
 • účelu zpracování osobních údajů a právního základu pro zpracování;
 • oprávněných zájmech školy pro zpracování;
 • příjemcích, resp. kategoriích příjemců osobních údajů;
 • přeshraničním přenosu, pokud je to relevantní.

Žádost musí být podána písemně k rukám ředitelky, která ve lhůtě 30, u komplikovaných žádostí, ve lhůtě 60 kalendářních dnů vyhoví. V případě neopodstatněné, neoprávněné žádosti ředitelka může žádost zcela nebo zčásti odmítnout. Zákonný zástupce má právo na opravu, právo na výmaz, omezení zpracování a na přenos osobních údajů na elektronickém nosiči. Veškeré žádosti musí být podány písemně k rukám ředitelky školy, která ve lhůtě 30, u komplikovaných žádostí, ve lhůtě 60 kalendářních dnů vyhoví. V případě neopodstatněné, neoprávněné žádosti ředitelka může žádost zcela nebo zčásti odmítnout.
Následně zákonný zástupce osoba může podat stížnost k pověřenci, popřípadě k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel: +420 234 665 111, fax: +420 234 665 444, , E-mail: .

Ředitelka 31. mateřské školy Plzeň, Spojovací 7,příspěvkováorganizace rozhodla o uzavření mateřské školy v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005Sb.

ve znění pozdějších předpisů, v měsíci červenci a srpnu 2018 takto:
31.mateřská škola bude uzavřena v době od 14.7. –12.8.2018 a 30.8. - 31.8.2018. 

 

Naše 31. mateřská škola bude zajišťovat provoz o hlavních prázdninách pro děti z 31.MŠ, jejichž rodiče nemají možnost čerpat dovolenou ani si zajistit jinou adekvátní náhradní péči pro své dítě.

V Plzni dne 18.4.2018 Irena Petrášová, ředitelka.

Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v MŠ - školné ve školním roce 2017/2018,
(t.zn. od 1.9.2017): 500,- Kč
Kdo hradí školné bezhotovostně, musí být částka připsána na účet MŠ do 15. v měsíci.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz