Tiskopis  pověření vyzvedávání dítěte naleznete na webových stránkách školy.

Kontakty školy:  tel. číslo  I. a II. třídy 377 443 407
                         mobil   III. a IV. třídy 725 895 497

Poznámka:  Pevná linka nemá dosah do III. a IV. třídy, mobil slouží pro omlouvání dětí -  prosíme pouze volat, neposílat SMS zprávy. V případě nedostupnosti mobilu bude složití k omlouvání dětí pevná linka.

Seznam věcí, které dítě potřebuje do mateřské školy je k nahlédnutí na webových stránkách.

Záloha na stravné 1000,- Kč zaplatí zákonný zástupce v den nástupu dítěte do mateřské školy.

Školné 550,- Kč od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, způsob úhrady :  trvalý příkaz, jednorázový příkaz, platbu v hotovosti v MŠ si každý zákonný zástupce dohodne s vedoucí školní jídelny.

Nové přihlášky ke stravování v souladu s GDPR vyplní zákonný zástupce všech dětí.

V souladu s GDPR nebude vyvěšen seznam dětí se jménem a příjmením na budově školy.

3. 9. 2018 budou seznamy všech tříd vyvěšeny uvnitř budovy v jednotlivých šatnách.

Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby si udělali čas a mohli případně s dítětem pobýt ve třídě.

Aktiv školy proběhne v měsíci září.

Přílohy:
Stáhnout soubor (Informace pro rodiče.pdf)Informace pro rodiče.pdf107 kB

Výběr stravného za měsíc květen a školného na měsíc červen : 

19.6.2018
20.6.2018
úterý
středa
12.00 - 16.00 hod.
06.00 - 12.00 hod.

Záloha na stravné červenec 500,- Kč
Záloha na stravné srpen 500,- Kč
Školné červenec 250,- Kč
Školné srpen 250,- Kč

Školné lze platit převodem z účtu pouze po domluvě s ředitelkou MŠ.

Žádáme rodiče, pokud to je možné, aby si připravili přesnou částku peněz.

Prosíme o dodržení termínu výběru !

Děkujeme za vstřícnost

Vedoucí školní jídelny 31.MŠ

S účinností od 2.10 2017 se budou všechny děti z celé MŠ scházet ve 4. třídě – KOČKY

1. třída Žabky. – 2. třída Veverky od 6.00 – 7.00 hod ve 4. třídě
3. třída Myšky od 6.00 – 7.30 hod ve 4. třídě.

Toto opatření vzniklo v tomto školním roce 2017/2018 na základě nízkého počtu přicházejících dětí v rozpětí od 6.00 – 7.00 hod. Takto organizované scházení dětí umožní lepší překrývání učitelek, zkvalitnění pedagogické práce i zvýšení bezpečnosti dětí.

V Plzni dne: 21.9.2017 Irena Petrášová, ředitelka.

Činnosti provádíme v dopoledních hodinách a jsou součástí ŠVP 31. MŠ  - zdarma.

Anglický jazyk součást ŠVP PV 31. MŠ - zdarma předškoláci
Garantem je pí. učitelka Šárka M.
Seznamování bude probíhat  s ohledem na komplexní rozvoj dítěte

 • Opakování slovní zásoby
 • Budování komunikačních interakcí uvnitř skupiny
 • Důležitá je motivace dětí a není podstatné, zda se všechny děti

zapojí. I dítě, které mlčí, může poslouchat a učit se

 • Použití flashcards – obrázek nese význam slova
 • Použití claasroom English (fráze používání opakovaně při běžných činnostech, doprovázení gesty
 • Nesnažíme se používat Aj za každou cenu
 • Gramatická pravidla nevysvětlujeme

Flétnička v mateřské škole v souladu se ŠVP PV 31. MŠ – zdarma předškoláci
Garant: pí. učitelka Jana V.

 • Flétnička  je vhodná pro děti od 5 let a probíhá podle zájmu dětí v rámci ŠVP PV 31. mateřské školy Plzeň 1x týdně ( 15 – 20 minut) nepravidelně v dopoledních hodinách.
 • Cílem hry na flétnu: aby děti hrály zábavnou formou a rády,  postupně si osvojily návyky pro správné a zdravé dýchání, rozvíjely své hudební, rytmické a harmonické cítění i  jemnou motoriku. Děti do aktivity zásadně nenutíme, respektujeme individuální schopnosti dítěte. Hudební aktivitou děti provází pohádkové postavičky myška Pískalka a myška Foukalka
 •  Naše moto: „Není kam spěchat“..
 • Důležitá a vítaná je pomoc a spolupráce rodičů při domácím procvičování.
 • Děti potřebují z hygienických důvodů vlastní flétnu.

Hudebně – pohybové činnosti součást ŠVP PV 31. MŠ  - zdarma 3. třída
garant: učitelka Julie D.     
Cílem je u dětí rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem a hudbou. U dětí bychom chtěli probudit zájem o lidovou tvorbu, aby získaly prožitek ze společného zpívání,  překonaly komunikační bariéry a citlivě vnímaly písně.

Výtvarné a pracovní činnosti „Dovedné ručičky“ oučást ŠVP PV 31. MŠ – zdarma  1. třída
Garant: Veronika Š.
Budeme u dětí rozvíjet nejen tvořivost, estetické vnímání,  šikovnost….
Děti budou mít možnost seznamovat se s vlastnostmi různých materiálů, s možnostmi jejich využití a s novými technikami.
Největší důraz však bude kladen na podněcování dětí k radosti z tvůrčí práce a vzájemného úspěchu a ocenění.

Logopedická prevence:                                                       celá MŠ
Garant: pí. učitelky Julie D., Irena P.
Cílem je:  děti s vadou řeči  včas  doporučit  k nápravě řeči pod vedením  klinického logopeda.
Dle zájmu rodičů  a možností nabízíme procvičování v MŠ.

Inhalace: ( míčkování, dechová cvičení)                            zdarma
Garant: Šárka K. – dětská sestra
Probíhá na doporučení lékaře a souhlasu zákonného zástupce v dopoledních hodinách v MŠ zdarma, vhodně začleněno do činností v MŠ v souladu se ŠVP PV 31. MŠ.
Již zahájeno.

Plavání dětí  =  placené                                                       předškolní děti
Seznamování dětí s vodou, plavání probíhá v bazénu na Slovanech, doprava je zajištěna autobusem.
Informace již zveřejněny na webu o prázdninách. Kurz již zahájen.

Každé dítě s povinnou předškolní docházkou má vlastní omluvný list, do kterého rodiče zaznamenají každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Omluvný list je uložený v docházce ve třídě, kterou dítě navštěvuje.

Nadační fond Zelený poklad s podporou statutárního města Plzně vypsal garantovou výzvu Ani kapka nazmar, která je zaměřená na hospodaření s dešťovými  vodami. Zpracovali jsme projekt Voda voděnka a získali požadovanou dotaci v plné výši. Realizací projektu chceme u dětí předškolního věku rozvíjet a podporovat kladný vztah k přírodě a rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách. Využijeme dešťovou vodu ze střechy altánu na naší školní zahradě, která zatím nenávratně mizí v odpadu bez dalšího užitku. Vodu budeme svádět do sběrné nádoby a dále jí využijeme k zalévání květin, rostlin i zeleniny na naší školní zahradě. Na krátkém plotě vytvoříme z PET lahví, hadic, vodních mlýnků a trychtýřů labyrint pro experimentování s vodou. Na zahradě umístíme srážkoměr k měření srážkových úhrnů, teploměr k měření teploty vzduchu i teploty vody a ukazatel směru a síly větru. Realizace projektu pozitivně ovlivníme hospodaření s dešťovou vodou, pro děti nabídne velké množství badatelsky orientovaných činností. Díky takto získané vodě zajistíme vláhu pěstovaným rostlinám na naší školní zahradě a zároveň dětem umožníme sledovat, jak se rostlinám daří díky pravidelné zálivce zadrženou vodou. Díky této vodě umožníme dětem objevovat, zkoumat a experimentovat v přírodě na zahradě. Děti budou pravidelně sledovat počasí, vyhodnocovat množství vody ve srážkoměru a věříme, že se díky tomu naučí mít rády i déšť, protože pochopí, že jim přinese vodu.

Níže uvedené činnosti budeme postupně realizovat během následujících 12 měsíců.

 1. úpravy podkladu pod nádobu na dešťovou vodu
 2. montáž a instalace nádrže na zadržování vody a systémů labyrintů z plastových lahví, trubek, nádob a trychtýřů pro experimenty s vodou
 3. umístění srážkoměru, teploměru, ukazatele síly a směru větru

 © 2007-2018 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz