se uskuteční dne 29.11.2018 - čtvrtek od 15.00 hod.
v budově 31. MŠ Plzeň, Spojovací 7 ( třída Veverky) .
Program bude trvat přibližně 30 minut - společné jednání.

Připravte si náměty, dotazy, připomínky .

Děkujeme za spolupráci a hojnou účast.
Kolektiv MŠ.

Dne 5.12.2018 proběhne v dopoledních hodinách Mikulášská nadílka pro děti, které navštěvují 31. MŠ. Masky přijdou dělat děti ze 13. ZŠ. Pokud nebude někdo z rodičů chtít, aby se nadílky dítě zúčastnilo, oznámí to předem učitelce na třídě. Drobné dárky pro děti jsou zajištěny.

Dne 11.12.2018 se uskuteční na jednotlivých třídách od 15.00 hod Vánoční oslava. Program dle tříd.

Rozhodnutí:

Ředitelka 31. mateřské školy Plzeň rozhodla o uzavření školy v době vánočních prázdnin od
27.12.2018 – 1.1.2018 z organizačních a technických důvodů.
Provoz bude znovu zahájen 2.1.2019.
Dne 21.12. bude provoz naposledy v roce 2018.

 

V Plzni dne 1.11.2018


Irena Petrášová, ředitelka

Během podzimních prázdnin dne 29. 10. – 30. 10. 2018 bude z technických důvodů (montáž nábytku…)
provoz MŠ omezen.

Provoz bude zajištěn hlavně pro zaměstnané rodiče.

Docházku nutno nahlásit učitelkám ve třídách mimo jiné i z důvodu objednání potravin do školní jídelny.

Děkujeme za pochopení

Výběr stravného za měsíc prosinec a školného na měsíc leden : 

16.1.2019
17.1.2019
18.1.2019
středa
čtvrtek
pátek
06.00 - 12.00 hod.
12.00 - 16.00 hod.
07.00 - 12.00 hod.

Školné lze platit převodem z účtu pouze po domluvě s ředitelkou MŠ.

Žádáme rodiče, pokud to je možné, aby si připravili přesnou částku peněz.

Prosíme o dodržení termínu výběru !

Děkujeme za vstřícnost

Vedoucí školní jídelny 31.MŠ

Tiskopis  pověření vyzvedávání dítěte naleznete na webových stránkách školy.

Kontakty školy:  tel. číslo  I. a II. třídy 377 443 407
                         mobil   III. a IV. třídy 725 895 497

Poznámka:  Pevná linka nemá dosah do III. a IV. třídy, mobil slouží pro omlouvání dětí -  prosíme pouze volat, neposílat SMS zprávy. V případě nedostupnosti mobilu bude složití k omlouvání dětí pevná linka.

Seznam věcí, které dítě potřebuje do mateřské školy je k nahlédnutí na webových stránkách.

Záloha na stravné 1000,- Kč zaplatí zákonný zástupce v den nástupu dítěte do mateřské školy.

Školné 550,- Kč od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, způsob úhrady :  trvalý příkaz, jednorázový příkaz, platbu v hotovosti v MŠ si každý zákonný zástupce dohodne s vedoucí školní jídelny.

Nové přihlášky ke stravování v souladu s GDPR vyplní zákonný zástupce všech dětí.

V souladu s GDPR nebude vyvěšen seznam dětí se jménem a příjmením na budově školy.

3. 9. 2018 budou seznamy všech tříd vyvěšeny uvnitř budovy v jednotlivých šatnách.

Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby si udělali čas a mohli případně s dítětem pobýt ve třídě.

Aktiv školy proběhne v měsíci září.

Přílohy:
Stáhnout soubor (Informace pro rodiče.pdf)Informace pro rodiče.pdf107 kB

S účinností od 2.10 2017 se budou všechny děti z celé MŠ scházet ve 4. třídě – KOČKY

1. třída Žabky. – 2. třída Veverky od 6.00 – 7.00 hod ve 4. třídě
3. třída Myšky od 6.00 – 7.30 hod ve 4. třídě.

Toto opatření vzniklo v tomto školním roce 2017/2018 na základě nízkého počtu přicházejících dětí v rozpětí od 6.00 – 7.00 hod. Takto organizované scházení dětí umožní lepší překrývání učitelek, zkvalitnění pedagogické práce i zvýšení bezpečnosti dětí.

V Plzni dne: 21.9.2017 Irena Petrášová, ředitelka.

Činnosti provádíme v dopoledních hodinách a jsou součástí ŠVP 31. MŠ  - zdarma.

Anglický jazyk součást ŠVP PV 31. MŠ - zdarma předškoláci
Garantem je pí. učitelka Šárka M.
Seznamování bude probíhat  s ohledem na komplexní rozvoj dítěte

 • Opakování slovní zásoby
 • Budování komunikačních interakcí uvnitř skupiny
 • Důležitá je motivace dětí a není podstatné, zda se všechny děti

zapojí. I dítě, které mlčí, může poslouchat a učit se

 • Použití flashcards – obrázek nese význam slova
 • Použití claasroom English (fráze používání opakovaně při běžných činnostech, doprovázení gesty
 • Nesnažíme se používat Aj za každou cenu
 • Gramatická pravidla nevysvětlujeme

Flétnička v mateřské škole v souladu se ŠVP PV 31. MŠ – zdarma předškoláci
Garant: pí. učitelka Jana V.

 • Flétnička  je vhodná pro děti od 5 let a probíhá podle zájmu dětí v rámci ŠVP PV 31. mateřské školy Plzeň 1x týdně ( 15 – 20 minut) nepravidelně v dopoledních hodinách.
 • Cílem hry na flétnu: aby děti hrály zábavnou formou a rády,  postupně si osvojily návyky pro správné a zdravé dýchání, rozvíjely své hudební, rytmické a harmonické cítění i  jemnou motoriku. Děti do aktivity zásadně nenutíme, respektujeme individuální schopnosti dítěte. Hudební aktivitou děti provází pohádkové postavičky myška Pískalka a myška Foukalka
 •  Naše moto: „Není kam spěchat“..
 • Důležitá a vítaná je pomoc a spolupráce rodičů při domácím procvičování.
 • Děti potřebují z hygienických důvodů vlastní flétnu.

Hudebně – pohybové činnosti součást ŠVP PV 31. MŠ  - zdarma 3. třída
garant: učitelka Julie D.     
Cílem je u dětí rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem a hudbou. U dětí bychom chtěli probudit zájem o lidovou tvorbu, aby získaly prožitek ze společného zpívání,  překonaly komunikační bariéry a citlivě vnímaly písně.

Výtvarné a pracovní činnosti „Dovedné ručičky“ oučást ŠVP PV 31. MŠ – zdarma  1. třída
Garant: Veronika Š.
Budeme u dětí rozvíjet nejen tvořivost, estetické vnímání,  šikovnost….
Děti budou mít možnost seznamovat se s vlastnostmi různých materiálů, s možnostmi jejich využití a s novými technikami.
Největší důraz však bude kladen na podněcování dětí k radosti z tvůrčí práce a vzájemného úspěchu a ocenění.

Logopedická prevence:                                                       celá MŠ
Garant: pí. učitelky Julie D., Irena P.
Cílem je:  děti s vadou řeči  včas  doporučit  k nápravě řeči pod vedením  klinického logopeda.
Dle zájmu rodičů  a možností nabízíme procvičování v MŠ.

Inhalace: ( míčkování, dechová cvičení)                            zdarma
Garant: Šárka K. – dětská sestra
Probíhá na doporučení lékaře a souhlasu zákonného zástupce v dopoledních hodinách v MŠ zdarma, vhodně začleněno do činností v MŠ v souladu se ŠVP PV 31. MŠ.
Již zahájeno.

Plavání dětí  =  placené                                                       předškolní děti
Seznamování dětí s vodou, plavání probíhá v bazénu na Slovanech, doprava je zajištěna autobusem.
Informace již zveřejněny na webu o prázdninách. Kurz již zahájen.

Každé dítě s povinnou předškolní docházkou má vlastní omluvný list, do kterého rodiče zaznamenají každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Omluvný list je uložený v docházce ve třídě, kterou dítě navštěvuje.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz