Jak vybrat základní školu 19.2.2020

V případě chřipkové epidemii se DĚTSKÝ KARNEVAL konat nebude.

Dětský karneval 18.2.2020

Rodiče, kteří mají zájem o potvrzení platby za školné v roce 2019 pro daňového poradce, si mohou zavolat do MŠ a domluvit si termín vyzvednutí tohoto potvrzení.

Výběr stravného za měsíc leden 2020 a školného na měsíc únor 2020 : 

14.2.2020
17.2.2020
18.2.2020
pátek
pondělí
úterý
06.00 - 12.00 hod.
08.00 - 16.00 hod.
08.00 - 16.00 hod. 

Školné lze platit převodem z účtu pouze po domluvě s ředitelkou MŠ.

Žádáme rodiče, pokud to je možné, aby si připravili přesnou částku peněz.

Prosíme o dodržení termínu výběru !

Děkujeme za vstřícnost

Vedoucí školní jídelny 31.MŠ

Činnosti provádíme v dopoledních hodinách a jsou součástí ŠVP 31. MŠ  - zdarma.
Anglický jazyk          součást ŠVP PV 31. MŠ -   zdarma           předškoláci
Garantem je pí. učitelka Šárka Matějková
Seznamování bude probíhat  s ohledem na komplexní rozvoj dítěte

  • Opakování slovní zásoby
  • Budování komunikačních interakcí uvnitř skupiny
  • Důležitá je motivace dětí a není podstatné, zda se všechny děti

zapojí. I dítě, které mlčí, může poslouchat a učit se

  • Použití flashcards – obrázek nese význam slova
  • Použití claasroom English (fráze používání opakovaně při běžných činnostech, doprovázení gesty
  • Nesnažíme se používat Aj za každou cenu
  • Gramatická pravidla nevysvětlujeme

Hudebně – pohybové činnosti   součást ŠVP PV 31. MŠ  - zdarma     3. třída
garant: učitelka Julie Dobrá     
Cílem je u dětí rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem a hudbou. U dětí bychom chtěli probudit zájem o lidovou tvorbu, aby získaly prožitek ze společného zpívání, překonaly komunikační bariéry a citlivě vnímaly písně.

Výtvarné a pracovní činnosti „Dovedné ručičky“  – zdarma   1.  a 4. třída
Garant: Veronika Šímová
Budeme u dětí rozvíjet nejen tvořivost, estetické vnímání,  šikovnost….
Děti budou mít možnost seznamovat se s vlastnostmi různých materiálů, s možnostmi jejich využití a s novými technikami.
Největší důraz však bude kladen na podněcování dětí k radosti z tvůrčí práce a vzájemného úspěchu a ocenění.

Výtvarný kroužek ,,Barvičky“   zdarma v době nepříznivého počasí
Garant: Alena Musilová
Cílem je: práce s talentovanými dětmi, které s radostí tvoří a malují . Na základě svých prožitků ztvárňují okolní svět v kresbě, malbě v kombinaci s koláží, frotáží a asambláží.
Velkou pozornost budeme věnovat práci s netradičními technikami s využitím zajímavých výtvarných materiálů. Součástí bude i zařazování artefiletických ( propojení oblastí emočních, rozumových a sociálních) činností.

Práce s interaktivní tabulí                                 starší děti  4., 1. a 2.třída       zdarma
Garant: Mgr. Lenka Balážová                                                                                                                                                                                                                     
Cílem je:  seznámit děti s  variacemi funkcí na interaktivní tabuli v souladu s interaktivním vzděláváním dětí předškolního věku a mimo jiné i v rámci přípravy na školu.
S dětmi se bude pracovat individuálně, v menší skupině podle podmínek MŠ, čas si budou po vzájemné dohodě určovat učitelky na třídách.

Předškoláček  ,, Metoda dobrého startu s dětmi  s odkladem školní docházky“
Garant: Alena Musilová
Cílem je: zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění čtení a psaní. Touto metodou se děti připravují na úspěšný start do ZŠ.
S dětmi se bude pracovat individuálně, v menší skupině formou rytmických činností ve spojení s hudebními činnostmi včetně grafického záznamu do sypkého materiálu a grafických listů.

Logopedická prevence:                                                       celá MŠ
Garant: pí. učitelky Julie Dobrá, Irena Petrášová
Cílem je:  děti s vadou řeči  včas  doporučit  k nápravě řeči pod vedením  klinického logopeda.
Dle zájmu rodičů možností nabízíme procvičování v MŠ.

Inhalace: ( míčkování, dechová cvičení)                           zdarma
Garant: Šárka Křivánková – dětská sestra
Probíhá na doporučení lékaře a souhlasu zákonného zástupce v dopoledních hodinách v MŠ zdarma, vhodně začleněno do činností v MŠ v souladu se ŠVP PV 31. MŠ.
Již zahájeno.

Plavání dětí  =  placené                                                       předškolní děti
Seznamování dětí s vodou, plavání probíhá v bazénu na Slovanech, doprava je zajištěna autobusem.
Informace již zveřejněny na webu o prázdninách. Kurz již zahájen.

Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020:

Vyplněný evidenční list potvrzený od lékaře, přihlášku ke stravování odevzdejte do 2.9.2019.
Bude – li dítě vyzvedávat někdo jiný než rodiče, rodiče pověří jinou zletilou osobu ( 18 let) vyplněním a podepsáním tiskopisu, který obdrží u učitelek na třídě.
V souladu s GDPR nebude vyvěšen seznam dětí se jménem a příjmením na budově školy.
2. 9. 2019 budou seznamy všech tříd vyvěšeny uvnitř budovy v jednotlivých šatnách.
Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby si udělali čas a mohli případně s dítětem pobýt ve třídě.
Aktiv školy proběhne v měsíci září.

Školné a stravné je možné zaplatit v hotovosti v termínech stanovených mateřskou školou v kanceláři školní jídelny MŠ (vchod a zvonek ve Spojovací 5 )proti potvrzení. Uspořené poplatky u banky jsou využívány ve prospěch dětí.
Bankovním převodem je možné hradit školné a stravné po dohodě s ředitelkou MŠ – smluvní a organizační projednání, přidělení VS.
Školné se hradí od data přijetí dítěte do mateřské školy – dle rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání posuzuje ředitelka MŠ – viz předpis úhrady za předškolní vzdělávání 31. MŠ
Záloha na stravné se hradí v den nástupu do MŠ v hotovosti dle předpisu na stravné pro příslušný školní rok. 1.000,- Kč  dále platby dle pokynů a ujednání s MŠ

Školné na rok 2019/2020: 600 Kč/ do 15. v měsíci:   600 Kč
Provoz MŠ : 6:00 – 16:00 hodin
Tel. do MŠ: 377 443 407 - nechat déle vyzvánět, mobil pro 3. a 4. třídu + vedoucí ŠJ 725895497         prosíme omezit telefonování v době od 9.00 – 9.30 hod a od  13.00 – 13,30 hod                               
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  možno použít na dlouhodobé omluvenky
Stránka MŠ: http//:.31.msplzen.cz

Každé dítě s povinnou předškolní docházkou má vlastní omluvný list, do kterého rodiče zaznamenají každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Omluvný list je uložený v docházce ve třídě, kterou dítě navštěvuje.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz